Aplikace rozšířené reality "Po stopách brouka pachníka".

Stáhněte si aplikaci rozšířené reality pro svůj chytrý telefon zde.
Zvolte si jazykovou variantu (CZ - PL).
V rámci aplikace si můžete zobrazovat turistické zajímavosti v okolí obce Šilheřovice.
Aplikace vám umožní v režimu rozšířené reality zobrazit výskyt chráněného brouka pachníka hnědého v evropsky významné lokalitě Šilheřovice.
Manuál k aplikaci si stáhnete zde.

google_play.png, 5,1kB apple_store.png, 2,1kB

Pachník hnědý (Osmoderma barnabita)

Vědecká klasifikace

Říše:živočichové (Animalia)
Kmen:členovci (Arthropoda)
Třída:hmyz (Insecta)
Řád:brouci (Coleoptera)
Podřád:všežraví (Polyphaga)
Čeleď:vrubounovití (Scarabaeidae)
Rod:páchník (Osmoderma)

Ochranný status: silně ohrožený druh podle vyhlášky č. 395/1992 sb. (Latinský název Osmoderma eremita uvedený ve výše zmiňované vyhlášce se dnes již neužívá pro středoevropské páchníky.) Druhová ochrana živočichů: SO, CR, IUCN: VU, BERN II, NATURA 2000, HD II, IV.

Popis: Velikost 24-30 mm, zbarvení hnědo-černé s jemným leskem. Tělo lysé, oválné. Tykadla krátká. Na štítu několik výrazně viditelných vystupujících lišt a celý štít jemně tečkovaný. Krovky s nevýraznými rýhami, na okrajích s rezavými chloupky. Spodní strana černá a téměř lysá. [2] Samice kladou kolem 30 vajíček do dutin starších listnatých stromů. Vylíhlé larvy zde prodělávají 3–4letý vývojový cyklus a před zakuklením měří až 10 cm. Dospělý brouk posedává ve slunečných dnech na kmenech stromů a vydává charakteristický zápach, který mu dal české rodové jméno.

pachnik1.png, 72kB

pachnik2.png, 260kB

Rozšíření: vyskytuje se ve velké části Evropy, od severozápadního Španělska přes Francii, Benelux, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Itálii, Polsko, Maďarsko, Slovensko a až na Ukrajinu do Běloruska a Ruska, potom na Kavkaz a směrem na Balkán a do Řecka. Směrem na sever zasahuje do jižní Skandinávie. V ČR velmi lokální a vzácný druh, především na jižní Moravě a v jižních Čechách např. Třeboňsko, Hlubocko, Novohradsko, Blatensko. Přibližně dalších 200 lokalit roztroušeno po celé republice do nadmořské výšky 600 m.n.m. Pro skrytý způsob života je často přehlížen

Biotopy: stromy s dutinami – většinou jde o stromy listnaté hlavně dub a lípa, ale mohou se vyskytovat ve vyjímečných případech i v dutinách stromů jehličnatých. (Rozpoznání přítomnosti páchníka - přítomnost larev, kukel, dospělců nebo fragmentů skeletu v trouchu dutin stromů. Jednoznačným rozpoznávacím znakem je přítomnost charakteristického trusu v trouchu dutiny, velikost trusu je 8 mm délky a 4 mm šířky, při začínající populaci je u larev prvních instarů velikost trusu úměrně menší. Lze cítit i zvláštní pach pižma z dutin stromů obývaných dospělými páchníky.)

Biologie a ekologie: dospělci od května do září. Saproxylofágní druh, vyskytující se především v původních pasteveckých lesích (Pohansko) se starými osluněnými stromy. Dnes především přežívá ve starých stromech v parcích, alejích, oborách a vrbovnách. Preferuje osluněné vykotlané stromy s dutinami, ve kterých se vyvíjí larvy často ve střední a horní části kmene. Dutiny nesmí být trvale vystavovány dešti, v takových dutinách páchniky nenajdeme. Dospělci se pohybují v blízkosti rodné dutiny, kterou jen zřídka opouštějí. Jedná se o druh především se soumrační a večerní aktivitou. Jsou schopni letu, ale jen na krátké vzdálenosti. Při vyrušení brouci vypouštějí sekret, který připomíná vůni juchtoviny (staré vydělávané kůže) nebo je také přirovnáván k vůni zimostrázku alpského (Chamaebuxus alpestris). Mezi živné rostliny patří duby (Quercus spp.), buky (Fagus sylvatica), lípy (Tilia spp.), jilmy (Ulmus spp.) , vrby (Salix spp.) a také některé ovocné stromy mezi, které patří slivoň (Prunus spp.), hrušeň (Pyrus spp.) a jabloň domácí (Malus domestica). Vývoj larev je několikaletý, nejméně trvá tři roky. Larvy si vytvářejí kokon z trouchu a v něm se kuklí.

pachnik_biotop.png, 369kB

Ohrožení a ochrana: ohrožení spočívá především v omezenosti biotopů, kde se dnes může páchník vyskytovat. V dnešní době byl vytlačen do již výše zmíněných antropogenních biotopů. Populace jsou víceméně fragmentovány a tvoří mikropopulace, které jsou náchylné k vymření z vnitřních příčin (genetický drift, nemoci), jelikož nemají šanci se setkávat s jinými populacemi. Vzácnost druhu je dána především změnou hospodaření v lesích kdy se přestalo pást a lesy se změnily z nízkých a středních na lesy vysokokmenné. Vysokokmenné lesy jsou nevhodné, jelikož jediné místo pro osídlení páchníkem jsou okraje lesů, zbytek lesa je v zápoji a zástinu. V lesích už nenajdeme ani původní skladbu dřevin. Mezi další významné destrukce biotopů přichází v úvahu nevhodné asanace dutin a jejich vypalování. Dnes se ve velkém také kácejí staré stromy v alejích, je nutno kácení zamezit na lokalitách výskytu. Důležitým bodem ochrany je neprovádět holosečnou a intenzivní těžbu v místech výskytu a zanechávat výstavky mrtvých starých stromů s dutinami. Na lokalitách výskytu a v nejbližším okolí pěstovat stromy v rozvolněnějším zápoji. V případě nedostatku stromů vytvářet dutiny, jinak populace zaniknou.

Taxonomická poznámka: dle nejnovějších poznatků byl druh známý jako Osmoderma eremita rozdělěn na čtyři druhy. Původně byl v ČR druh Osmoderma eremita, tento název byl však použit pro páchníka vyskytujícího se v západní Evropě, oblast od Španělska po Německo, Rakousko, Slovinsko a Itálii. Druh, který se vyskytuje na našem území, byl pojmenován Osmoderma barnabita, ten obývá východní část Evropy od Německa až na Kavkaz, také na Balkánu a v Řecku. Oba druhy se společně vyskytují v Německu, Rakousku a Slovinsku. Další dva druhy mají omezenou oblast Osmoderma cristinae pouze na Sicílii a Osmoderma lassaei v oblasti jižního Balkánu. Nové rozdělení nemá vliv na legislativní postavení druhu, který byl veden pouze jako Osmoderma eremita.

Pachník hnědý

Pachník hnědý

Pachník hnědý

Pachník hnědý

Pachník hnědý

Pachník hnědý

Status: SO, CR, IUCN: VU, BERN II, NATURA 2000, HD II, IV

Vysvětlivky

ČR dle zákona č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 175/2006 Sb.
KO - kriticky ohrožený
SO - silně ohrožený
O - ohrožený
Červený seznam ČR
RE - pro území ČR vymizelý
CR - kriticky ohrožený
EN - ohrožený
VU - zranitelný
NT - témeř ohrožený
Červený seznam IUCN
IUCN: EX - vyhynulý
IUCN: EW - vyhynulý v přírodě
IUCN: CR - kriticky ohrožený
IUCN: EN - ohrožený
IUCN: VU - zranitelný
IUCN: NT - téměř ohrožený
IUCN: LR - taxon vyžadující vyšší pozornost
IUCN: DD - taxon, o němž jsou nedostatečné údaje
IUCN: LC - taxon málo dotčený

BERN - Druh zařazený v přílohách Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, BERN II - přísně chráněné druhy živočichů, BERN III - chráněné druhy živočich
NATURA 2000 - taxony uvedené ve směrnici Rady evropského společenství č. 92/43/EHS/1992, druhy z přílohy I
HD - Druh zařazený v přílohách směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, II - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních území ochrany, IV - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu, V - druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž odebírání z volné přírody a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování.

Použité prameny

Wikipedie [online]. Nieto, A., Mannerkoski, I., Putchkov, A., Tykarski, P., Mason, F., Dodelin, B. & Tezcan, S. 2010. Osmoderma eremita. The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T15632A105873655. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2010-1.RLTS.T15632A105873655.en. [cit 2017-07-17]. Dostupné z www: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1chn%C3%ADk_hn%C4%9Bd%C3%
TRNKA, F. Osmoderma barnabita [online]. © Natura Bohemica 2008 - 2017 ISSN 1805-126X [cit 2017-07-17]. Dostupné z: http://www.naturabohemica.cz/osmoderma-barnabita/
Stromy a hmyz [online]. © 2006 - 2017 Calla [cit 2017-07-17]. Dostupné z: http://www.calla.cz/stromyahmyz/pachnik-hnedy.php.